Menu

W piątek (8 września), we wszystkich parafiach w Polsce, został odnowiony "Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi".

 

Treść Aktu:

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która za­mknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosła­wiony jest owoc Twojego łona.

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzie­ciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekro­wanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepoka­lanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Two­ją prośbę.

Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach na­szego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nie­ustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Ko­ściół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką pol­skich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wier­nym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustano­wionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złe­go ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zo­stały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczę­te życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą ła­skę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego reali­zowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycz­nie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobi­stym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Jednymi z najbardziej znanych objawień są objawienia fatimskie, które miały miejsce na początku XX wieku. Matka Boża wraz z aniołem ukazała się trójce ubogich portugalskich dzieci- Franciszkowi, Hiacyncie oraz Łucji.

 

W trakcie trwania objawień Maryja przekazała dzieciom wiele wiadomości, większość z nich wzywała do osobistego nawrócenia. Jednak Niepokalana zostawiła także słowa pięciu nowych modlitw.

Pierwsza modlitwa jest wszystkim dobrze znana, natomiast słowa pozostałych czterech niekoniecznie:

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła,

pragniemy razem wyruszyć w drogę,

aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć synod diecezjalny.

Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia,

napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem,

abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości

otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan.

Błagamy Cię, Jezu - Synu Boga Żywego,

abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością

odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii

budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz.

Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu,

abyśmy napełnieni Twoimi darami,

odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego

w jedności z całym Kościołem powszechnym.

Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,

prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!

Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami!

Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami!

Święta Kingo, módl się za nami!

Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej,

módlcie się za nami!

13 maja (sobota) będziemy przeżywać dokładnie 100. rocznicę pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie. Diecezjalne uroczystości związane z tym dniem odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Różańcowej w Borkach k. Szczucina. Mszy św. o godz. 11 połączonej z procesją różańcową będzie przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.

W naszej parafii w tym dniu chcemy także rozpocząć nabożeństwa fatimskie na które serdecznie zapraszam. Będziemy spotykać się przez 6 kolejnych miesięcy zawsze 13 dnia miesiąca.

13 maja o godz. 19.oo rozpocznie się Msza św. i po niej procesja z figurą M.B. Fatimskiej dookoła naszego kościoła podczas której odmawiać będziemy różaniec.

Figura M. B. została już umieszczona w naszym kościele i 13 maja będzie poświęcona. Na procesję będę przygotowane małe lampiony. Procesja będzie miała trasę nieco dłuższą – obok plebani i wyjdziemy na drogę na cmentarz. Figurę będą nieśli panowie szafarze a potem inne grupy

Wesel się, niebo wysokie,
I ziemio razem z morzami:
Chrystus Zmartwychwstał po męce
Przynosząc życie śmiertelnym.

/Hymn z Godziny czytań – Okres Wielkanocny/


Kochani Parafianie

Jakże wielka była radość uczniów,
że Jezus żyje i znów jest wśród nich.

Niech także i dla Was radość płynąca z prawdy, że Chrystus zmartwychwstał i że dzięki temu zostaliśmy odkupieni będzie źródłem światła i niech przemienia Waszą codzienność.

Niech z Tajemnicy Paschalnej Chrystusa spływają obfite łaski i napełnią Wasze serca pokojem, nadzieją oraz mocą i żarem apostolskim w niesieniu światu wielkanocnego orędzia o Zbawieniu.

z darem modlitwy życzy

 

Ks. Proboszcz Jan Panek